Yazılı Yoklamalarda Puanlama Yönteminin Test ve Madde İstatistiklerine Etkisi

Tülin Acar

Öz


Bu araştırmanın amacı, ayrıntılı ve genel puanlama olmak üzere farklı iki yöntemle puanlanan yazılı yoklamalardan elde edilen test ve madde istatistiklerini karşılaştırmaktır. Araştırmada, yazılı yoklama soruları ayrıntılı ve genel puanlama yapılarak puanlanmıştır. Farklı iki yönteme göre elde edilen sınav puanlarının güvenirliği arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır.  Ancak, farklı iki yönteme göre elde edilen sınav puanlarının ortalaması arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Ayrıntılı puanlama yapılması durumunda genel puanlamaya göre test ve madde istatistiklerinin daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Ayrıntılı ve genel puanlama yöntemine göre puanlanan yazılı yoklama sorularının madde güçlükleri karşılaştırıldığında 2 ve 5. sorularda anlamlı bir fark bulunmuştur. Ancak 1., 3., ve 4. soruların güçlük değerlerinde anlamlı bir fark  bulunamamıştır. Farklı iki puanlama yöntemine göre soruların madde ayırıcılıkları arasında da anlamlı bir fark bulunamamıştır. Yazılı yoklamalarda puanlama yönteminin niteliği ile birlikte test ve madde istatistiklerinin yorumlanması gerektiği sonucu elde edilmiştir.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akhun, İ.(1982). Hipotez testi ile ilgili bir araştırma. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları No: 110.

Akkuş, O ve Baykul, Y. (2001). Çoktan seçmeli test maddelerini puanlamada, seçenekleri farklı biçimlerde ağırlıklandırmanın madde ve test istatistiklerine olan etkisinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 20, 9 – 15.

Baykul, Y. (1997). İstatistik: Metodlar ve uygulamalar. Ankara: Anı yayıncılık

Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal Bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pagem yayıncılık

Hopkins, K. (1998). Educational and psychigical measurement and evaluation. USA: Allyn&Bacon

Doğan, N.(2006) Yazılı Yoklamalar (ed. Hakan Atılgan) Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık

Güler ve Gelbal, Açık uçlu matematik sorularının güvenirliğinin klasik test kuramı ve genellenebilirlik kuramına göre incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri / Educational Sciences: Th eory & Practice.10 (2), 989-1019

Güler, N. ve Teker Taşdelen, G. (2015). Açık uçlu maddelerde farklı yaklaşımlarla elde edilen puanlayıcılar arası güvenirliğin değerlendirilmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi. 6 (1), 12-24.

İlhan, M. (2016). Açık uçlu sorularla yapılan ölçmelerde klasik test kuramı ve çok yüzeyli rasch modeline göre hesaplanan yetenek kestirimlerinin karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 31(2), 346-368.

Kan, A. (2005). Yazılı yoklamaların puanlanmasında puanlama cetveli ve yanıt anahtarı kullanımının (farklı) puanlayıcı güvenirliğine etkisi. Eğitim Araştırmaları.19, 207-219

Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. Ankara: Tekışık Web Ofset

Nunnally, J.C. (1970). Introduction to psychological measurement. New York : McGraw-Hill

Özçelik, A. D. (1997). Test hazırlama kılavuzu. Ankara: ÖSYM yayınları

Özdamar, K. (2002). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi 1. Eskişehir: ETAM A.Ş. Matbaa Tesisleri, Kaan Kitapevi

Özdemir, D. (2003). Çoktan seçmeli testleri puanlama yöntemlerine bir bakış. Eğitim Araştırmaları Dergisi. 4(12),121-122.

Roid H.G , T. M. Haladyna. (1982). A technology for test-item writing. Newyork: Academic Press

Turgut, M. F. (1992). Eğitimde ölçme ve değerlendirme, Ankara: Saydam Matbaacılık

Yurdugül, H. (2010). Farklı madde puanlama yöntemlerinin ve farklı test puanlama yöntemlerinin karşılaştırılması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi. 1(1), 1-8.

Wiliam J. M., M. R. Karnes. Çev.: İbrahim Yurt (1968) , Eğitimde başarının ölçülmesi. Ankara: Ajans Türk Matbaası


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515