Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Alanında Yapılan Yüksek Lisans Tezlerinin Tematik ve Metodolojik Açıdan İncelenmesi

Sümeyra Şenyurt, Yeşim Özer Özkan

Öz


Bu araştırmanın amacı eğitimde ölçme ve değerlendirme alanında tamamlanmış yüksek lisans tezlerini tematik ve metodolojik açıdan incelemektir. Araştırma kapsamında eğitimde ölçme ve değerlendirme alanında YÖK Ulusal Tez Merkezinde yayınlanan ve erişime açık olan yüksek lisans tezlerinin tamamı incelenmiştir. Toplamda 166 tezin incelendiği araştırmada, tezleri incelemede araştırmacı tarafından geliştirilen tez inceleme formu kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre en fazla tezin 2009-2012 yılları arasında yayınlandığı, tez danışmanlığının en fazla doçentler tarafından yapıldığı, araştırmaların genel olarak tarama modelinde tasarlandığı, incelenen tezlerin %63,86’sının çalışma grubu üzerinden yürütüldüğü, örnekleme yöntemi olarak en fazla basit seçkisiz örnekleme ve tabakalı örnekleme yöntemlerinin kullanıldığı, çalışmaların %80,72’sinde veri örneklem türünün öğrenci olduğu, öğrencilerden %78,92’sinin ise ilkokul ortaokul ve lise öğrencisi olduğu, lisansüstü öğrencilerle ilgili yapılan çalışma sayısının çok az olduğu (%2,41) görülmüştür. Ayrıca tezlerde geçerlik yöntemi olarak kapsam geçerliği ve yapı geçerliği sağlanmasına dikkat edildiği ve uzman görüşüne sık başvurulduğu; güvenirlik yöntemlerinden ise Cronbach Alfa ve KR-20 hesaplanmasının en çok kullanıldığı görülmüştür. Ayrıca tezlerde veri toplama aracı olarak en fazla ölçek ve anketin kullanıldığı ve genel olarak verilerin araştırmacı tarafından toplandığı bulgusuna ulaşılmıştır. Konu alanı bazında tezler incelendiğinde "geniş ölçekli testlerde başarıyı etkileyen değişkenlerin" belirlendiği çalışmaların ölçme değerlendirme yüksek lisans tezlerinde sıklıkla çalışılan bir alan olduğu anlaşılmaktadır. En çok çalışılan ikinci konu alanının "tamamlayıcı (alternatif-yeni) ölçme araç/yöntem/teknikleri"nin olduğu görülmektedir. Anahtar kelimelerde en yüksek frekansa sahip kategorinin “tamamlayıcı (alternatif-yeni) ölçme araç/yöntem /teknikleri” olduğu görülmektedir. Tezlerde kullanılan istatistiksel tekniklerin anahtar kelimeler olarak kullanılma sıklığının oldukça yüksek olduğu da söylenebilir.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2017 İlköğretim Online

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515