Üst Bilişsel Sorgulamaya Dayalı Problem Çözme Yaklaşımının Öz-düzenleme Becerilerine Etkisinin Yarı Deneysel Bir Çalışma İle Araştırılması

Zeynep Sonay Ay, Safure Bulut

Öz


Yapılan çalışmalarla bir sınıf içi öğretim yöntemi olarak sorgulamaya dayalı yaklaşımın öğrencinin aktif katılımını desteklediği, merak duygusunu uyandırdığı, motivasyonunu arttırdığı ve konuya odaklanmalarını kolaylaştırdığı belirlenmiştir. Bu çalışmanın da amacı üst bilişsel sorgulamaya dayalı problem çözme yaklaşımının  sınıf öğretmen adaylarının matematikte öz düzenleme becerilerine etkisi araştırmaktır. Öntest-sontest deney-kontrol gruplu yarı deneysel desen olarak yapılandırılan bu çalışma İç Anadolu Bölgesi’ndeki bir devlet üniversitesinde 110 birinci sınıf öğretmeni öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Deney grubunda, üst bilişsel sorgulamaya dayalı problem çözme yaklaşımı uygulanırken, kontrol grubunda ise geleneksel problem çözme yaklaşımı uygulanmıştır. Ölçme aracı olarak, Motivated Strategies For Learning Questionnaire (Öğrenmede Motive Edici Stratejiler Ölçeği) kullanılmıştır. Verilerin analizinde Çok Değişkenli Kovaryans Analizi kullanılmıştır. Sonuçlar, üst bilişsel sorgulayıcı problem çözme yaklaşımının öğretmen adaylarının öz düzenlemeye dayalı öğrenmenin alt bileşenlerinden konu değeri, öğrenme inançlarını kontrol, üst bilişsel öz düzenleme ve çaba düzenlemesi değişkenlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olduğunu gösterirken, diğer alt boyutlarda anlamlı bir etki bulunamamıştır. Çalışmada elde edilen tüm bulgular değerlendirildiğinde üst bilişsel sorgulamaya dayalı problem çözme yaklaşımının öz- düzenleme becerilerinin bazı alt boyutlarında geliştirici bir yöntem olduğu söylenebilir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2017 İlköğretim Online

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515