Etkili Bireysel Çalgı Öğretmeni Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Analizi

Demet Girgin

Öz


Bu çalışmada, müzik öğretmenliği bölümleri ve güzel sanatlar liselerinde, bireysel çalgı öğretmenlerinin profillerini belirlemede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirilmesi amaçlanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin 47 madde ve 2 alt boyuta sahip olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin alt boyutlarının Cronbach Alfa değerleri sırasıyla; “Kişisel Özellikler” . 97, “Mesleki Özellikler” . 96 dır. Ölçeğin bütününü Cronbach Alfa değeri . 96’dır. Açımlayıcı faktör analizinin ardından doğrulayıcı faktör analiziyle 2 faktörlü yapı sınanmış ve modelin oldukça iyi uyum indekslerine sahip olduğu görülmüştür. Bu çalışmadan elde edilen bulgular, Çalgı Eğitiminde Öğretmen Profili Ölçeği’nin; müzik öğretmenliği bölümleri ve güzel sanatlar liselerinde bireysel çalgı öğretmenlerinin profilini belirlemede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu ortaya koymaktadır.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Aktan, S. & Tezci, E. (2013). Matematik Motivasyon Ölçeği (MMÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. International Journal of Social Science, 6 (4), 57-77.

Arıkan, A., Taşer, D., & Saraç-Süzer, H. S. (2008). The effective English language teacher from the perspectives of Turkish preparatory school students. Egitim ve Bilim, 33(150), 42-51.

Arslan, S., & Özpınar, İ. (2008). Öğretmen nitelikleri: İlköğretim programlarının beklentileri ve eğitim fakültelerinin kazandırdıkları. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(1), 38-63.

Azar, A. (2011). Türkiye’deki öğretmen eğitimi üzerine bir söylem: Nitelik mi, nicelik mi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(1), 36-38.

Baker, V. D. (2012). Profile of an effective urban music educator. Update: Applications of research in music education, 31(1), 44-54.

Brand, M. (2009). Music Teacher Effectiveness: Selected Historical and Contemporary Research Approaches. Australian Journal of Music Education, 1, 13-18.

Brown, T. A. (2006). Confirmatory Factor Analysis for Applied Research (1st ed.). NY: Guilford Publications, Inc.

Bursalıoğlu, Z. (1994). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış. Ankara: Pegem Yayınları.

Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (17. bs.). Ankara: Pegem Akademi

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik SPSS ve LISREL Uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.

Duţă, N., Pânişoară, G., & Pânişoară, I. O. (2014). The Profile of the Teaching Profession–Empirical Reflections on the Development of the Competences of University Teachers. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 140, 390-395.

Erden, M. (1998). Eğitimde Program Değerlendirme (3.bs). Ankara: Anı Yayıncılık.

Hooper, D., Coughlan, J. & Mullen, M. (2008). Structual Equation Modeling: Guidelines for Determining Model Fit. The Electronic Journal of Business Research Methods. 6 (1), 53-60.

Hu, L. & Bentler, P. M. (1999). Cutoff Criteria for Fit Indexes in Covariance Structure Analysis: Conventaional Criteria Versus New Alternatives. Sructual Equation Modeling, 6, 1-55.

Jöreskog, K. G. & Sörborm, D. (1993). Lisrel 8: Structual Equation Modeling with the Simples Command Language. Lincolnwood: Scientific Software International, Inc.

Karakelle, S. (2005). Öğretmenlerin etkili öğretmen tanımlarının etkili öğretmenlik boyutlarına göre incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 30(135), 1-10.

Kline, R. B. (2005). Principles and Practise of Structual Equaion Modeling. (2nd ed.). NY: Guilford Publications, Inc.

Koutrouba, K. (2012). A profile of the effective teacher: Greek secondary education teachers’ perceptions. European Journal of Teacher Education, 35(3), 359-374.

McCabe, H. (2008). Effective teacher training at the autism institute in the People's Republic of China. Teacher Education and Special Education: The Journal of the Teacher Education Division of the Council for Exceptional Children, 31(2), 103-117.

McCoy, C. W. (1985). The ensemble director as effective teacher: A review of selected research. Update: Applications of Research in Music Education, 3(3), 9-12.

Miller, W. W., Kahler, A. A., & Rheault, K. (1989). Profile of the effective vocational agriculture teacher. Journal of agricultural education, 30(2), 33-40.

Özçelik, D. A., (2010). Okullarda Ölçme ve Değerlendirme Öğretmen El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi.

Özyürek, M. (2008). Nitelikli öğretmen yetiştirmede sorunlar ve çözümler: özel eğitim örneği. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 6 (2), 189-226.

Pânişoară, I. O., Duţă, N., Pânişoară, G., & Tomoaica, E. (2014). Teacher Profile in Romania: Defining Features and Priorities of the Training Programs in Teaching Career. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 140, 396-400.

Rushton, S., Morgan, J., & Richard, M. (2007). Teacher's Myers-Briggs personality profiles: Identifying effective teacher personality traits. Teaching and Teacher Education, 23(4), 432-441.

Shishavan, H. B., & Sadeghi, K. (2009). Characteristics of an effective English language teacher as perceived by Iranian teachers and learners of English. English Language Teaching, 2(4), 130.

Sümer, N. (2000). Yapısal Eşitlik Modelleri. Türk Psikoloji Yazıları, 3 (6), 49-74.

Sünbül, A. M. (1996). Öğretmen niteliği ve öğretimdeki rolleri. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 2(4), 597-608.

Tabachnick, B. G. & Fiedel, L. S. (2001). Using Multivariate Statistics (4th ed.). MA: Allyn & Bacon, Inc.

Tavşancıl, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel.

Werbinska, D. (2009). A Profile of an Effective Teacher of English: A Qualitative Study from Poland. Hacettepe University Journal of Education, 36, 306-315.

Yıldırım, R., & Doğan, Y. (2010). Young learner English teacher profile from students’ perspective. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 1615-1619.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515