Matematik Öğretmen Adaylarının Matematik Okuryazarlığı Öz-Yeterlik Algıları

Emel Topbaş-Tat

Öz


Araştırmanın amacı, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının matematik okuryazarlığı öz-yeterlik algılarını belirlemek, akademik başarı ile arasındaki ilişkiyi incelemek ve matematik okuryazarlığı öz-yeterlik algısının cinsiyet ve sınıf seviyesi değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Araştırmada nicel araştırma türlerinden genel tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışma, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında 120 ilköğretim matematik öğretmen adayının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak Özgen ve Bindak (2008) tarafından geliştirilen Matematik Okuryazarlığı Öz-Yeterlik Ölçeği (MOÖYÖ) kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, Mann-Whitney U testi, Kruskal-Wallis testi ve Spearman’s rank order korelasyonu kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmen adaylarının matematik okuryazarlığı öz-yeterlik algılarının sınıf seviyesine ve cinsiyete göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı bulunmuştur. Ayrıca mevcut araştırmada, öğretmen adaylarının MOÖYÖ puanları ve başarı puanları arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu ancak bunun istatistiksel olarak anlamlı olmadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Matematik Okuryazarlığı, Öz-yeterlik Algısı, Matematik Öğretmen Adayı


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akkaya, R. ve Memnun, D. S. (2012) Öğretmen adaylarının matematiksel okuryazarlığa ilişkin öz-yeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 96–111.

Altıntaş E., Özdemir A. Ş. ve Kerpiç A. (2012). Öğretmen adaylarının matematik okuryazarlığı özyeterlik algılarının bölümlere göre karşılaştırılması. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 26–34.

Aşkar, P. ve Umay, A. (2001). İlköğretim matematik öğretmenliği öğrencilerinin bilgisayarla ilgili özyeterlik algısı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 1–8.

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84(2), 191–215.

Bıkmaz, H. F. (2004). “Sınıf öğretmenlerinin fen öğretiminde öz-yeterlik inancı” ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Milli Eğitim Dergisi, 161.

Chen, P. P. (2003). Exploring the accuracy and the predictability of the self-efficacy beliefs of seventh-grade mathematics students. Learning and Individual Differences, 14, 79–92.

Cohen, J. W. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Çapa-Aydın, Y., Uzuntiryaki-Kondakcı, E., Temli, Y. ve Tarkın, A. (2013). Özyeterlik kaynakları ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması. İlköğretim Online, 12(3), 749-758, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr adresinden 12 Nisan 2015 tarihinde indirilmiştir.

Didiş, G.M., Erbaş, A.K. ve Çetinkaya, B. (2016). Matematik öğretmen adaylarının öğrenci hatalarına yönelik pedagojik yaklaşımlarının matematiksel modelleme etkinlikleri bağlamında incelenmesi. İlköğretim Online, 15(4), 1367-1384. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr adresinden 27 Aralık 2016 tarihinde indirilmiştir.

Dinçer, B., Akarsu, E. ve Yılmaz, S. (2016). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının matematik okuryazarlığı özyeterlik algıları ile matematik öğretimi yeterlik inanç düzeylerinin incelenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 7(1), 207–228.

Gellert, U. (2004). Didactic material confronted with the concept of mathematical literacy. Educational Studies in Mathematics, 55, 163–179.

Goodwin, K. S., Ostrom, L., & Scott, K. W. (2009). Gender differences in mathematics self-efficacy and back substitution in multiple-choice assessment. Journal of Adult Education, 38(1), 22–42.

Gülten, D. Ç., Poyraz, C. ve Soytürk, İ. (2012). Öğretmen adaylarının matematik okuryazarlığı özyeterliklerinin “ders çalışma alışkanlıkları” açısından incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 143–149.

Güneş, F. (1994). Okur-yazarlık kavramı ve düzeyleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 27(2), 499–507.

Güneş, G. ve Gökçek, T. (2013). Öğretmen adaylarının matematik okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 70–79.

Hope, M. (2007). Mathematical literacy. Principal Leadership, 7 (5), 28–31.

Jablonka, E. (2003). Mathematical literacy. In A. Bishop, M.A. Clements, C.

Keitel, J. Kilpatrick and F.K.S. Leung (eds.), Second International Handbook of Mathematics Education, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, pp. 75–102.

Kaiser, G., Leung, F.K.S., Romberg, T., & Yaschenko, I. (2002). International comparisons in mathematics education: An overview. Paper presented at the International Congress of Mathematicians, Beijing, China.

Kaiser, G., & Willander, T. (2005). Development of mathematical literacy: Results of an empirical study. Teaching Mathematics and its Applications, 24(2-3), 48–60.

Karasar, N. (2002). Bilimsel araştırma yöntemi (11. baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Keitel, C. (1987). What are the goals of mathematics for all? Journal of Curriculum Studies, 19(5), 393–407.

Keitel, C. (1997). Numeracy and scientific and technological literacy. In

W.E. Jenkins (Ed.), Innovations in science and technology (Volume VI, pp.165–185). Paris: UNESCO.

Kilpatrick, J. (2001). Understanding mathematical literacy: The contribution of research. Educational Studies in Mathematics, 47(1), 101–116.

Koyuncu, İ. ve Haser, Ç. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının matematik okuryazarlığı öz-yeterlik düzeyleri ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulan bildiri, Niğde Üniversitesi, Niğde.

Nicolaou, A. A., & Philippou, G. N. (2004). Efficacy beliefs, ability in problem posing, and mathematics achievement. Proceedings of the 3rd International Biennial SELF Research Conference, Self-Concept, Motivation and Identity: Where to from here? Berlin, Germany.

OECD (2006). Assessing scientific, reading and mathematical literacy, a framework for PISA 2006. [Online]: Retrieved on 26-January-2016, at URL: http://www.oecd-ilibrary.org.

Özgen, K. ve Bindak, R. (2008). Matematik okuryazarlığı öz-yeterlik ölçeğinin geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16 (2), 517–528.

Özgen, K. ve Bindak R. (2011). Determination of self-efficacy beliefs of high school students towards math literacy. Educational Sciences: Theory & Practice, 11(2), 1085–1089.

Pajares, F. (1996). Self-efficacy beliefs in academic settings. Review of Educational Research, 66, 543–578.

Pajares, F., & Graham, L. (1999). Self-efficacy, motivation constructs, and mathematics performance of entering middle school students. Contemporary Educational Psychology, 24, 124–139.

Pallant, J. (2011). SPSS survival manual: A step by step guide to data analysis using SPSS for windows. Australia: Allen & Unwin.

Schunk, D. L. (1991). Self-efficacy and academic motivation. Educational Psychologist, 26, 207–231.

Siegle, D., & McCoach B. D. (2007). Increasing student mathematics self-efficacy through teacher training. The Journal of Advanced Academics, 18, 278–312.

Steen, L. A., Turner, R., & Burkhardt, H. (2007). Developing mathematical literacy. In W. Blum, P.L. Galbraith, H.W. Henn and M. Niss (Eds), Modelling and applications in mathematics education (pp. 285-294). US: Springer.

Tarım, K., Baypınar, K. ve Keklik, G. (2015). İlköğretim öğretmenlerinin matematik okuryazarlığı öz-yeterlik düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(21), 847–870.

Tekin, B. ve Tekin, S. (2004). Matematik öğretmen adaylarının matematiksel okuryazarlık düzeyleri üzerine bir araştırma. [Online]: http://www.matder.org.tr adresinden 12.04.2015 tarihinde indirilmiştir.

Tschanen-Moran, M., & Woolfolk Hoy, A. (2001). Teacher efficacy: Capturing an elusive construct. Teaching and Teacher Education, 17, 783–805.

TTKB (2013a). Ortaöğretim matematik (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) dersi öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.

TTKB (2013b). Ortaokul matematik dersi (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.

TTKB (2015). İlkokul matematik dersi (1, 2, 3 ve 4. Sınıflar) öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.

Umay, A. (2001). İlköğretim matematik öğretmenliği programının matematiğe karşı özyeterlik algısına etkisi. Journal of Qafqaz University, 8.

Uysal, E. ve Yenilmez, K. (2011). Sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik okuryazarlığı düzeyi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2), 1–15.

Yenilmez, K. (2010). Öğretmen adaylarının matematik okuryazarlığı özyeterlik İnançları. 9. Matematik Sempozyumu Bildiri Kitabı( s. 455–460), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

Yenilmez, K. ve Turgut, M. (2012). Matematik öğretmeni adaylarının matematik okuryazarlığı özyeterlik düzeyleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 253–258.

Zehir, K. ve Zehir, H. (2016). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematik okuryazarlığı öz-yeterlik inanç düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası Eğitim, Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2(2), 104–117.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515