Ebeveyn Okul İklimi Ölçeğinin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

Aslı Bugay, Dilek Avcı, Selçuk Özdemir

Öz


Bu araştırmanın amacı, Ebeveyn Okul İklimi Ölçeğinin (Parent School Climate Survey)  Formunun Türkçe’ye kazandırılması ve ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yapılmasıdır. Anket okuldaki genel uyumu ve okulda öğrenci ve yetişkinler arasındaki ilişkinin kalitesini ölçmek amacıyla Yale Çocuk Çalışmaları Merkezinden Haynes, Emmons ve Comer (1994) tarafından geliştirilmiştir. Ölçeğin, akademik odak, başarı motivasyonu, okul müdürü ilgi ve hassasiyeti, işbirlikçi karar verme, ebeveyn katılımı, okul binası, okul-toplum ilişkisi ve öğrenci-öğretmen ilişkisi olmak üzere sekiz alt boyutu bulunmaktadır. Ölçek likert tipi ölçektir.  Araştırmada, çocuğu farklı kademelerde ( İlkokul: 134, Ortaokul: 116,  Lise: 21) eğitim gören 276 (194K, 82E)  ebeveynden veri toplanmıştır. Katılımcılara Ebeveyn Okul İklimi Ölçeği ve Kişisel bilgi formu uygulanmıştır. Analizlerde ölçeğin faktör yapısını test etmek için doğrulayıcı faktör analizi, iç tutarlılık güvenirliği için Cronbach Alfa kullanılmıştır. Yapılan Doğrulayıcı Faktör Analizi ölçeğin 41 maddesi için sekiz faktörlü olarak tanımlanan modele ait uygunluk istatistiklerinin uyum indekslerine göre kabul edilebilir aralıkta olduğu tespit edilmiştir. Ölçeğin tamamı için Cronbach Alpha katsayısı .91 olarak hesaplanmıştır. Bulgular ölçeğin Türkçe formunun sekiz faktörlü bir yapıya sahip olduğunu, yeterli düzeyde iç tutarlığa sahip olduğunu göstermiştir. Ebeveyn Okul İklimi Ölçeği puanlarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Tek Yönlü Çoklu Varyans Analizi (MANOVA) uygulanmıştır. MANOVA testi sonucunda, gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Erkek ebeveynlerin  Ebeveyn Okul İklimi Ölçeği ortalama puanı kadın ebeveynlerden anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur.  Sonuç olarak bu bulgular, Ebeveyn Okul İklimi Ölçeğinin Türkçe formunun sekiz faktörlü bir yapıya sahip, geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu destekler nitelikte bulunmuştur. 


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515