“İlköğretim Kurumları Standartları”nın Uygulanmasına Yönelik İl Eğiticilerinin Görüşleri

Filiz ZAYİMOĞLU ÖZTÜRK

Öz


Bu araştırmanın amacı, “İlköğretim Kurumları Standartları”nın il uygulamalarına yönelik il eğiticilerinin görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırma, Türkiye’nin 81 ilinden toplam 214 eğitimcinin katılımıyla gerçekleştirilen İKS İl eğiticileri Eğitimine katılan İKS il eğiticilerine uygulanmıştır. Araştırma verileri araştırmacı tarafından geliştirilen “İKS Anketi” aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistik tekniklerinden yüzdeden yararlanılmış ve ki-kare testi kullanılmıştır. Araştırmanın verilerini toplamak için 5’li likert türünde 40 maddelik bir anket geliştirilmiş ve kullanılmıştır. Araştırmanın verileri SPSS 18.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiş, güven aralığı p≤0.05 olarak alınmıştır. Araştırma bulgularına göre, İKS il eğiticilerinin illerde yürütülen uygulamalara yönelik görüşlerinin cinsiyet, öğrenim durumu, mesleki kıdem ve görev türü değişkenleri ile bazı ölçek maddeleri arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler


İlköğretim Kurumları Standartları, İKS İl Uygulamaları, İKS İl Eğitici Görüşleri.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515