Ders Denetimi İle İlgili Yönetmelik Değişikliğin Maarif Müfettişlerinin, Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi

Yılmaz Tonbul, Ercan Baysülen

Öz


ÖZ. Bu araştırmanın amacı 2014’te teftiş yönergesinde ders denetimleri ile gerçekleşen değişikliğin,  maarif müfettişleri, okul yöneticileri ve öğretmenler tarafından nasıl değerlendirildiğini ve uygulamanın etkililiğini ortaya koyarak, sürecin daha etkili yürütülmesine yönelik öneriler geliştirmektir. Araştırmada betimsel tarama modeli, nitel araştırma desenlerinden olgu bilim deseni kullanılmıştır. Çalışma grubu 122 öğretmen, 66 okul müdürü ve 43 müfettişten oluşmaktadır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen görüşme formu aracılığı ile toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde içerik çözümleme tekniği kullanılmış, betimsel istatistiklere (f,%) de yer verilmiştir. Bulgular şöyle özetlenebilir:  Katılımcıların, uygulamanın niçin hayata geçirildiğine ilişkin görüşleri ve uygulamayı kabullenme biçimleri farklıdır. Uygulamayı öğretmen ve müdürler olumlu, müfettişler ise olumsuz olarak değerlendirmiştir. Uygulama ile yanlılığın artabileceği, müdürlerin mevcut yeterlikleri ile eğitim öğretimin niteliğine yeterince katkıda bulunamayacağı yönünde kaygılar bulunmuştur. Müdürler, bu alanda bir eğitimden geçmemiş, bu süre içerisinde nadiren ders denetimi yapmış, yapılan ders denetimleri öğretmenler tarafından etkisiz bulunmuştur.

Anahtar Kelimler: Maarif Müfettişi, ders Denetimi, okul müdürleri.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2017 İlköğretim Online

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515