Sosyal Medya Öğretmen - Öğrenci Etkileşimi Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Ağah Tuğrul Korucu, Ertuğrul Usta

Öz


ÖZ.Bu araştırmanın amacı Sosyal Medya Öğretmen - Öğrenci Etkileşim düzeylerini belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirmektir. Araştırmanın çalışma grubunu konya ilinde Milli eğitim Bakanlığına bağlı olan farklı kademelerde hizmet veren, farklı branşlardaki 400 öğretmen oluşturmaktadır. Ölçeğin geçerliğini araştırmak için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi, madde-faktör toplam korelasyonu, düzeltilmiş korelasyonu ve madde ayırt edicilikleri hesaplanmıştır. Ölçeğin güvenirliğini araştırmak için ise ölçeğin iç tutarlılık katsayısı ve kararlılık düzeyleri hesaplanmıştır. Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) sonucunda ortaya çıkan altı faktörlü yapının geçerliğini değerlendirmek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Öncelikli olarak yapılan DFA sonucunda SMÖÖEÖ’nün uyum değerleri incelenmiştir. DFA sonucunda elde edilen uyum indeksleri şöyledir: χ2(sd=512, N=400)= 3242,55, p<.000, RMSEA= 0,098, S-RMR= 0,096, GFI= 0,81, AGFI= 0,89, CFI= 0,86, NNFI= 0,83 ve IFI= 0,96’dir. DFA’ya ek olarak, SMÖÖEÖ’nün elde edilen puanların ne derece güvenilir olduğunu değerlendirmek için madde analizine dayalı olarak hesaplanan Cronbach alfa iç-tutarlılık katsayılarına bakılmıştır. Katsayılar ölçeğin bütünü için ise 0,854 olarak bulunmuştur. Sonuç olarak; “SMÖÖEÖ” altı alt boyut olarak, 34 maddeden oluşmuş 5’li Likert tipi bir ölçektir. Analizler ölçeğin, Öğretmen–Öğrencilerin sosyal medya kullanımlarında etkileşim düzeylerini ölçmeye dönük geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu ortaya koymuştur.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2017 İlköğretim Online

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515