Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Argümantasyon Temelli Fen Derslerinin İncelenmesi: Eylem Araştırması

Emrah Hiğde, Hilal Aktamış

Öz


Bu çalışmanın amacı fen bilgisi öğretmen adaylarının argümantasyon temelli fen derslerine yönelik görüşlerinin ve fen bilgisi derslerinde kullandıkları argümantasyon süreçlerinin belirlenmesidir. Çalışmaya, amaçlı örnekleme yöntemlerinden tipik durum örnekleme yöntemiyle iki devlet ortaokulunda staj yapan öğretmen adayları arasından 9 öğretmen adayı katılmıştır. Çalışmanın başlangıcında öğretmen adaylarına argümantasyonu fen bilgisi derslerinde nasıl kullanacaklarına yönelik hizmet öncesi eğitim programı verilmiştir. Bu fen eğitimi dersini başarılı şekilde tamamlayan staj okullarındaki fen bilgisi derslerini gerçekleştiren katılımcılarla yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Görüşme verilerin analizi sonucuna göre, katılımcılar argümantasyonu avantajlı gördüklerini, aldıkları fen eğitimi dersini yeterli ve geliştirilebilir olduğunu, sınıf içi uygulamalardan zevk aldıkları ve yeniden planlayarak geliştireceklerini ve farklı argümantasyon etkinliklerine yer verdiklerini ifade etmektedirler. Simon, Erduran ve Osborne (2006) tarafından geliştirilen “Argümantasyon süreçlerinin kodlanması” isimli gözlem formu kullanılarak katılımcıların öğrencilere argümantasyon süreçlerine katmak için nasıl teşvik ettikleri incelenmiştir. Gözlem verilerinin analizi sonucuna göre, katılımcıların derslerinde “Anlatma ve dinleme”, “Pozisyon alma”, “Kanıtla gerekçelendirme”, “Argümanları yapılandırma”, “Argümanları değerlendirme” süreçleriyle ilgili davranışları sergiledikleri ancak “Karşıt argüman oluşturma/tartışma” ve “Argüman sürecini yansıtma” süreçlerine ilişkin herhangi bir davranış sergilemedikleri belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Argümantasyon, Fen Bilgisi Öğretmen Adayları, Argümantasyon Süreci, Fen Eğitimi, Eylem Araştırması


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2017 İlköğretim Online

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515