Yayın Politikası

Odak ve Kapsam

Tanım

İlköğretim Online Dergisi (İOO) Ocak, 2002’de yayın hayatına başlayan, hakemli, kar amacı gütmeyen, elektronik bir dergi olup yılda 4 kez yayımlanır. İOO e-dergi sadece internet üzerinde bulunmaktadır. Ayrıca bir baskısı yoktur. Erişimi ücretsizdir.

Kapsam

İlköğretim Online Dergisi eğitimin tüm alanlarından ilköğretimi ve paydaşlarını hedefleyen yayınlara açıktır.

Yayın Hedefi

İlköğretim Online Dergisi; disipliner ve/veya disiplinler arası bütüncül bir yaklaşımla, eğitim – öğretim sürecinin her basamağında bilgi, kuram, öğretimde nitelik ve her türlü öğretim tasarım ve teknolojilerinin bu süreç içerisinde uygulamalarını tartışan yayınları yaymayı ve bu alanda bilgi üretimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.


Bu amaçla İlköğretim Online Dergisi İlköğretim’e yönelik,

 • Niteliksel veya niceliksel yaklaşımlarla ele alınan araştırma sonuçlarının sunulmasına;
 • Düşünce yazıları yolu ile ortaya atılacak yeni tartışma konuları ve problem konularının önerilmesine;
 • Olguların bilimsel bir süreç içerisinde, araştırma sonuçları rehberliğinde tartışılmasına ve mesleki gelişime katkıda bulunulmasına
 • Problem alanlarına dikkat çeken ve/veya çözüm üreten makalelerin yayımlanmasına ortam sağlayacaktır.

 

Bölüm Politikaları

Araştırma Makaleleri

Araştırma makaleleri bu bölüme eklenecektir.

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Düşünce Yazısı

Bir konu hakkında bilimsel düşünce yazıları eklenebilir.

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Kitap inceleme

Book reviews should be added here.

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Öğretim Uygulaması

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş
 

Değerlendirme Süreci

Dergi yönetim sistemine gelen çalışmalar en geç 2 hafta içerisinden aşağıdaki kriterlerde Editörler ve Alan Editörlerinin ön değerlendirmesinden geçer. Değerlendirmeler aşağıda belirlenen ölçütler dahilinde yapılır;

 • Derginin kapsam ve konu alanlarına uygunluğu
 • Benzerlik oranı değerlendirmesi
 • Dergi bilimsel kurallarına uygunluğu  (APA 6 Kuralları)
 • Yayın dili (Öz, anahtar kelimelerin yeterliliği, yapılandırılmış öz çevirisi v.b.),

Editörler ve Alan Editörleri tarafından yukarıda belirtilen ön değerlendirme aşamasından geçen çalışmalar çalışmanın niteliğine göre alanında uzman 2 hakeme iletilir.

Çalışma hakeme gönderildikten sonra en geç 2 hafta içerisinde değerlendirip değerlendiremeyeceğini yayın kuruluna belirtir. Belirtmeyen hakemler çalışmadan alınarak yeni hakem ataması gerçekleştirilir.

Çalışma niteliğine göre Hakemler için standart Değerlendirme formu üzerinde çalışmayı değerlendirir. Ayrıca hakemler isterlerse tam metin üzerinde öneri ve görüşlerini belirten notları da yayın kuruluna sunabilir. Hakem değerlendirmeleri için süre 4 haftadır.

Çalışmalar için hakem görüşleri Editörler ve Alan Editörlerinin Nihai Kararı vermesinde yol göstericidir. Nihai karar daima Editörler ve Alan Editörüne aittir.

Çalışma için hakemler 4 şekilde görüş belirtebilir

 • Yayın Kabul edilebilir
 • Düzeltmelerden sonra yayına kabul edilebilir (Düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı yayın kurulu tarafından kontrol edilerek karar verilir)
 • Düzeltmelerden sonra yeniden görmek isterim (Çalışma yazarları tarafından geldikten sonra 2. tur değerlendirmesine alınır)
 • Yayınlanamaz (Ret)

Hakem görüşleri doğrultusunda çalışmaya 3. veya 4. hakem atanabilir, bu süreç yukarıda belirtilen süre ile aynı şekilde işler. Hakem görüşleri doğrultusunda değerlendirmenin tamamlanmasının ardından Hakem görüşleri Editörler ve Alan Editörleri tarafından en az iki hafta içerisinde incelenir.

Editörler ve Alan Editörleri hakem görüşleri ve önerileri doğrultusunda nihai kararı vererek çalışma yazarlarına nihai kararı iletirler.

 

Açık Erişim Politikası

Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin global değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır.

 

Arşivleme

Bu dergi, katılan kütüphanelerin koruma ve restorasyon amaçlı dağıtık kalıcı arşivler yaratmasına izin vermek için LOCKSS sistemi kullanmaktadır. LOCKSS sistemi konusunda daha fazla bilgi almak isterseniz.

 

Yayın Etiği

İlköğretim Online Dergisinde uygulanan yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda uygulanan süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır.

Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. İlköğretim Online dergisinin yayın etiği kapsamında tüm etik sorumlulukları taşıması beklenmektedir.

Etik görev ve sorumluluklar oluşturulurken açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır.

 

Editörlerin Sorumlulukları

İlköğretim Online Dergisi editörü açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan "COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors" ve "COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors" rehberleri temelinde aşağıdaki etik görev ve sorumluluklara sahip olmalıdır:

Genel görev ve sorumluluklar

Editörler, İlköğretim Online Dergisinde yayınlanan her yayından sorumludur. Bu sorumluluk bağlamında editörler, aşağıdaki rol ve yükümlülükleri taşımaktadır:

 • Okuyucuların ve yazarların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çaba sarf etme,
 • Sürekli olarak derginin gelişimini sağlama,
 • Dergide yayınlanan çalışmaların kalitesini geliştirmeye yönelik süreçleri yürütme,
 • Düşünce özgürlüğünü destekleme,
 • Akademik açıdan bütünlüğü sağlanma,
 • Fikri mülkiyet hakları ve etik standartlardan taviz vermeden iş süreçlerini devam ettirme,
 • Düzeltme, açıklama gerektiren konularda yayın açısından açıklık ve şeffaflık gösterme.

Okuyucu ile ilişkiler

Editörler tüm okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcıların ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve deneyim beklentilerini dikkate alarak karar vermelidir. Yayınlanan çalışmaların okuyucu, araştırmacı, uygulayıcı ve bilimsel alanyazına katkı sağlamasına ve özgün nitelikte olmasına dikkat etmelidir. Ayrıca editörler okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate almak, açıklayıcı ve bilgilendirici geri bildirim vermekle yükümlüdür.

Yazarlar ile ilişkiler

Editörlerin yazarlara karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:

 • Editörler, çalışmaların önemi, özgün değeri, geçerliliği, anlatımın açıklığı ve derginin amaç ve hedeflerine dayanarak olumlu ya da olumsuz karar vermelidir.
 • Yayın kapsamına uygun olan çalışmaların ciddi problemi olmadığı sürece ön değerlendirme aşamasına almalıdır.
 • Editörler, çalışma ile ilgili ciddi bir sorun olmadıkça, olumlu yöndeki hakem önerilerini göz ardı etmemelidir.
 • Yeni editörler, çalışmalara yönelik olarak önceki editör(ler) tarafından verilen kararları ciddi bir sorun olmadıkça değiştirmemelidir.
 • Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci mutlaka yayınlanmalı ve editörler tanımlanan süreçlerde yaşanabilecek sapmaların önüne geçmelidir.
 • Editörler yazarlar tarafından kendilerinden beklenecek her konuyu ayrıntılı olarak içeren bir Yazar Rehberi yayınlamalıdır. Bu rehberler belirli zaman aralıklarında güncellenmelidir.
 • Yazarlara açıklayıcı ve bilgilendirici şekilde bildirim ve dönüş sağlanmalıdır.

Hakemler ile ilişkiler

Editörlerin hakemlere karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:

 • Hakemleri çalışmanın konusuna uygun olarak belirlemelidir.
 • Hakemlerin değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve rehberleri sağlamakla yükümlüdür.
 • Yazarlar ve hakemler arasından çıkar çatışması olup olmadığını gözetmek durumundadır.
 • Körleme hakemlik bağlamında hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutmalıdır.
 • Hakemleri tarafsız, bilimsel ve nesnel bir dille çalışmayı değerlendirmeleri için teşvik etmelidir.
 • Hakemleri zamanında dönüş ve performans gibi ölçütlerle değerlendirmelidir.
 • Hakemlerin performansını artırıcı uygulama ve politikalar belirlemelidir.
 • Hakem havuzunun dinamik şekilde güncellenmesi konusunda gerekli adımları atmalıdır.
 • Nezaketsiz ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellemelidir.
 • Hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması için adımlar atmalıdır.

Editör kurulu ile ilişkiler

Editörler, Bilimsel Danışma Kurulu üyelerini yayın politikaları hakkında bilgilendirmeli ve gelişmelerden haberdar etmelidir. Yeni Bilimsel Danışma Kurulu üyelerine yayın politikaları konusunda ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamalıdır.

Ayrıca editörler;

 • Bilimsel Danışma Kurulu  üyelerinin çalışmaları tarafsız ve bağımsız olarak değerlendirmelerini sağlamalıdır.
 • Bilimsel Danışma Kurulu üyelerini, katkı sağlayabilir ve uygun nitelikte belirlemelidir.
 • Bilimsel Danışma Kurulu üyelerinin uzmanlık alanına uygun çalışmaları değerlendirme için göndermelidir.
 • Bilimsel Danışma Kurulu ile düzenli olarak etkileşim içerisinde olmalıdır.
 • Bilimsel Danışma Kurulu ile belirli aralıklarla yayın politikalarının ve derginin gelişimi için toplantılar düzenlemelidir.

 

Yazarların Sorumlulukları

İlköğretim Online Dergisi'ne çalışma gönderen yazar(lar)ın aşağıdaki etik sorumluluklara uyması beklenmektedir:

 • Yazar(lar)ın gönderdikleri çalışmaların özgün olması beklenmektedir. Yazar(lar)ın başka çalışmalardan yararlanmaları veya başka çalışmaları kullanmaları durumunda eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.
 • Çalışmanın oluşturulmasında içeriğe entelektüel açıdan katkı sağlamayan kişiler, yazar olarak belirtilmemelidir.
 • Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaların varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri açıklanmalıdır.
 • Yazar(lar)dan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir, böyle bir durumda yazar(lar) beklenen veri ve bilgileri yayın kurulu ve bilim kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.
 • Yazar(lar) kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını veya deney yapılan deneklerin rızasının alındığını gösteren belgeye sahip olmalıdır.
 • Yazar(lar)ın yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda

 

Taranma & Dizinlenme

SCOPUS

EBSCO

TR Dizin

ERIHPlus (2017-08-07)

Dimensions

IndexCopernicus

DOAJ 

AERA

UDL-EDGE (2018-07-28)

 

Çıkar Çatışması Beyanı

Yazarlar

İlköğretim Online Dergisi’nin genel yayın ilkelerine göre, sadece ilgili çalışmaya gerçek anlamda katkı sağlayan kişiler yazar olarak dikkate alınmalıdır. Çalışmaları ile ilgili taraf olabilecek tüm kişisel ve finansal ilişkilerin bildirilmesinden yazarlar sorumludur. İş, danışmanlık, hisse sahibi, ücret, uzman ifade ödemesi gibi finansal ilişkiler çok kolay tespit edilebilir çıkar çatışmalarıdır ve derginin itibarını zayıflatması son derece olasıdır. Çıkar çatışması konusunu açıklığa kavuşturmak için, yazarlar gönderilen makaleleri ile birlikte editöre mektup niteliğinde hazırlanan bir belge ile herhangi bir çıkar çatışması olup olmadığını açıkça belirtmelidirler.

Hakemler

Herhangi bir çıkar çatışması olması durumunda hakem değerlendirme sürecinin ret edilmesinden hakemler sorumludur. Hakemler, çıkar çatışması ile ilgili olarak herhangi bir şüpheye düşmeleri durumunda değerlendirme süreci ile ilgili olarak editöre danışmalıdır. Çıkar çatışmasını önlemek amacıyla makale yazarları ile aynı kurumlarda çalışan kişiler hakem olarak seçilmemektedir.

Editörler

Editörler makalelerin hakem değerlendirme sürecinin yönetilmesinden sorumlu olup herhangi bir çıkar çatışması olması durumunda ilgili makaleyi ret etme hakkına sahiptirler. Editörler atandıkları makalelerle herhangi bir kişisel ve/veya mali çıkar çatışması içinde olmamalıdır. Editörler gönderilen bir makalenin yazar listesinde bulunuyorsa o makalenin değerlendirme süreci dışında tutulmaktadır.

 

İntihal Kontrolü

İlköğretim Online Dergisi'ne gönderilen makalelerin tümü  intihal belirleme yazılımı kullanılarak kontrol edilmektedir. Yazılım tarafından üretilen benzerlik raporu doğrultusunda, editörler kurulu makalenin hakem değerlendirmesine alınmasına veya doğrudan ret edilmesine karar vermektedir.

 

Şikayet Politikası

İlköğretim Online Dergisi'nde yayımlanmış herhangi bir materyal ile ilgili şikayetler ilk yayımlanma tarihinden itibaren 12 ay süresince alınmaktadır. Herhangi bir şikayet olması durumunda, yazarlar tarafından ilgili şikayetlerin gerekçeleri ile birlikte dergi editörler kuruluna e-posta ile bildirilmesi gerekmektedir.

 

Yayım Dili

İlköğretim Online Dergisi Türkçe ve İngilizce makaleleri kabul etmektedir. Daha detaylı bilgi için Yazar Rehberi'ni inceleyiniz.

 

Yayım Sıklığı

İlköğretim Online Dergisi;  Ocak, Nisan, Eylül ve Aralık olmak üzere yılda 4 kez yayımlanmaktadır. Ayrıca bilimsel çalışmaların kamu ile hızlı bir şekilde paylaşmak için yılda bir kez özel sayı yayımlayabilmektedir.